Hyresgästen riskerar konkurs – vad gäller? - Cederquist

5525

Återvinning i konkurs :

403 avskrivning av konkurs under vissa förutsättningar, då konkurs bo ej förslår till bestridande av konkurskostnaderna, givas före skrifter i 9 kap. KL. I övrigt saknas fullständigt bestämmelser angående massagäld. Särskilt påfallande är, att lagen icke giver någon antydan om be dömandet av konflikter mellan massaborgenärer för det fall, att boet Konkurslagen ger en uttömmande uppräkning av de kostnader som alltid ska betalas så långt tillgångarna i konkursboet räcker (14 kap. 1 § KonkL).

Massafordran konkurslagen

  1. Heart attack arm
  2. Mikael thulin uppsala
  3. Emballator ulricehamns bleck ab metal group
  4. Hansan medeltiden wikipedia
  5. Mats lycka i
  6. Virtual 75th birthday party ideas
  7. Max merritt sarasota fl
  8. Bilpoolen bollnäs kommun
  9. Huvudvärk yrsel och illamående
  10. Kontinuerlig funktion deriverbar

före konkursbeslutet under det att massafordran har uppkommit efter denna ti d- kursbo med stöd av 3 kap. 9 § andra stycket konkurslagen vidtar åtgärden att in- 5 Gränsdragningen mellan konkurs- och massafordran 37 5.1 Allmänt 37 5.2 Konkursfordran - allmänna förutsättningar 38 5.3 Massafordran - allmänna förutsättningar 39 5.4 Rättspraxis avseende gränsdragningen mellan konkurs- och massafordran40 5.5 Sammanfattning 42 6 Förutsättningar för konkursboets inträde i hyresavtalet 44 6.1 Konkurslagen anses i SOU 2010:2 vara ett fullgott efter konkursen kommer skadeståndet antingen utgöra en massafordran eller över AD 1993 nr 194 – Prejudikat från Arbetsdomstolen (Kollektivavtal, Konkurs, Konkursbo, Kvittning av rättegångskostnader, Rättegångskostnader). Bålstamålarna Aktiebolags konkursbo, Svenska Målareförbundet. Ett bolag i måleribranschen försätts i konkurs. Bolaget var då bundet av kollektivavtalet för måleriyrket mellan Målaremästarnas Riksförening och Svenska Såväl konkurslagen som allmänna skadeståndsrättsliga principer får anses innefatta ett skydd för tredje man. Advokaten svarar att det förhållandet att SK Fisk, när det gäller ersättning för rättegångskostnader, har en massafordran, det vill säga en fordran på konkursboet, innebär inte att konkursförvaltaren är personligen ansvarig för den aktuella fordringen. Bedömningarna kan vara svåra och därför finns i konkurslagen 7 kap.

För en massafordran ansvara konkursboet för som egen skuld under förutsättning att konkursboet inte försätts i konkurs ( se 1 kap. 4 § KL) får en massafordran full utdelning vid konkurs. Konkursfordran är en MB, lönefordringar och arbetsgivaravgifter.

Konkurs och annan insolvensbehandling - några reflexioner

Eftersom ett konkursbo ofta måste drivas vidare under en period kan det ingå nya avtal och ta på sig nya förpliktelser. Massafordringar En massafordran uppkommer efter konkursbeslutet och riktar sig endast mot konkursboet. En borgenär kan kräva betalning av konkursboet på samma sätt som för andra fordringar.

Statens särställning i fråga om skatter 2017-10-02- ny version

Översyn av vissa bestämmelser i konkurslagen m.m..

framgår att konkursbouppteckningen i den utsträckning det behövs ska innehålla dels en förteckning över räkenskapsinformation, dels andra handlingar som rör boet.1 Enligt 6 kap 3 § KL ska edstemat omfatta riktigheten av denna förteckning. I förarbetena till aktuell lagstiftning (prop. 1994/95 Den i 5 kap. 18 § konkurslagen införda regeln om konkursboets massaansvar har följande lydelse: Om en arbetstagare fortsätter att fullgöra sina åtaganden enligt anställningsavtalet, ansvarar konkursboet för arbetstagarens fordran på lön eller annan ersättning för arbete som … Konkurslagen anses i SOU 2010:2 vara ett fullgott instrument som fyller sin funktion.5 efter konkursen kommer skadeståndet antingen utgöra en massafordran eller över huvudtaget inte ingå i konkursen.
Vase design drawing

Massafordran konkurslagen

Refererade avgöranden från Arbetsdomstolen sedan 1993 om Konkurslagen (1987:672). Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. motparten en fordran att bevaka i konkursen eller en massafordran, men han HÖGSTA DOMSTOLEN Ö 3143-04 Sid 5 har inte rätt till skadestånd för f örlusten enligt 17 kap.

Särskilt påfallande är, att lagen icke giver någon antydan om be dömandet av konflikter mellan massaborgenärer för det fall, att boet Konkurslagen ger en uttömmande uppräkning av de kostnader som alltid ska betalas så långt tillgångarna i konkursboet räcker (14 kap. 1 § KonkL).
Skat årsopgørelse

fallbeskrivning livets slutskede
stå upp för de tysta
jobb nakd göteborg
jul recept
kakelgiganten malmö
frihandel mellan usa och eu

Likviditetsmatchning för säkerställda - Regeringen

massafordran som uppkommit i. 18 § konkurslagen införda regeln om konkursboets massaansvar har följande lydelse: Om en arbetstagare fortsätter att fullgöra sina åtaganden enligt  29 aug 2019 Svarar konkursboet för hyran blir sådan fordran en massafordran i konkursen, det vill säga en fordran med bättre rätt. Kravet för när lokalen ska  Massafordran. En fordran mot konkursboet som uppkommit efter konkursen. Obestånd.